TRANSLATOR
 
Producenci

Regulamin konkursu "3000 na 3 urodziny!"

HelloDent 13.03.2020

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie "3000 na 3 urodziny!" (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest RUCZAJ 39 SOPATA Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Ruczaj 39 30-409 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000612787, (zwana dalej „Organizatorem”). Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu fanpage’u HelloDent.pl (dalej” „Fanpage”). Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu, wszelką komunikację dotyczącą Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zapoznały się i akceptują warunki określone w niniejszym Regulaminie (zwanymi dalej „Uczestnikami”).

2. Konkurs trwa w terminie od 14.03.2020 od godziny 12:00 CET do 31.05.2020 do godziny 12:00 CET (dalej „Czas Trwania Konkursu”). W wyjątkowych sytuacjach Organizator Konkursu może przedłużyć lub przerwać Czas Trwania Konkursu, jak również unieważnić Konkurs, o czym poinformuje Uczestników Konkursu na stronie Fanpage.

4. Celem Konkursu jest wybranie jednej osoby spośród użytkowników, którzy w Czasie Trwania Konkursu wykonali zadanie konkursowe (zwane dalej: „Zadaniem Konkursowym”).

5. Fundatorem nagrody przewidzianej w Konkursie jest Organizator.

6. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu w zakładce na stronie internetowej Organizatora (www.hellodent.pl), pod adresem internetowym: https://hellodent.pl/pl/i/Regulamin-konkursu-3000-na-3-urodziny/18

7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny, jednakże warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie Zakupu, o którym mowa w §2.1. Regulaminu. Uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jego udziałem w Konkursie (w tym koszt Zakupu, opłatę za dostęp do Internetu).

8. Do udziału w Konkursie niezbędny jest dostęp do Internetu oraz dokonanie Zakupu w Sklepie Organizatora.

§ 2.[Zasady organizacji Konkursu]

1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy w Czasie Trwania Konkursu wykonali Zadanie Konkursowe polegające na: (a) dokonaniu zakupu w sklepie internetowym Organizatora „Hello Dent” (znajdującym się na stronie internetowej Organizatora www.hellodent.pl) (dalej: „Sklep”) o łącznej wartości co najmniej 1000 zł (dalej: „Zakup”) oraz (b) wpisali podczas składania zamówienia i dokonywania ww. Zakupu, do rubryki „Uwagi”, uzasadnienie dlaczego to właśnie ten Uczestnik zasługuje na nagrodę w urodzinowym konkursie Organizatora.

3. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, która jest zarazem sklepem internetowym Organizatora, znajdującym się pod adresem: www.hellodent.pl

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu: 31.05.2020 r. o godz. 13:00 CET poprzez wysłanie maila potwierdzającego do Zwycięzcy Konkursu (zwanego dalej: „Zwycięzcą”).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie i zgłosili swój udział w Konkursie zgodnie z przewidzianymi niniejszym Regulaminem zasadami.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, inną formą gry, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności, która kwalifikowałaby się jako gra hazardowa.

§ 3. [Warunki uczestnictwa w Konkursie]

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz wykonanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika, w Czasie Trwania Konkursu.

2. Zadania Konkursowe nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę.

§ 4. [Zasady wyboru Zadań Konkursowych]

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony na drodze Wyboru, czyli subiektywnego wyboru najciekawszego uzasadnienia (komentarza lub uwagi) podanego przez Uczestnika w ramach Zadania Konkursowego (dalej: „Zwycięzca”). Wyboru Zwycięzcy dokona komisja powołana w tym celu przez Organizatora, w skład której wchodzi prokurent spółki Organizatora oraz osoba odpowiedzialna za marketing (zwani dalej: „Komisją”).

2. Organizator nie będzie zobowiązany do upubliczniania uzasadniania wyników Konkursu oraz wyboru Zwycięzcy oraz zastrzega on sobie prawo niewybrania żadnego Zwycięzcy Konkursu, jeśli wykonane Zadania Konkursowe nie będą spełniały wymogów Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) opublikowania na swojej stronie internetowej i/lub swoich mediach społecznościowych (w tym na Fanepage’u) uzasadnienia podanego przez Uczestników (w tym Zwycięzcy) w ramach Zadania Konkursowego.

3. Zadania Konkursowe zostaną zweryfikowane przez Organizatora oraz powołaną w tym celu Komisję pod względem kreatywności oraz oryginalności, w tym także pod względem zgodności z Regulaminem.

§ 5. [Nagrody]

1. Dla zwycięzcy Konkursu, jeżeli taki zostanie wyłoniony, Organizator przewidział jedną nagrodę: bon imienny na zakupy w sklepie internetowym Organizatora (www.hellodent.pl) o wartości 3000 zł, ważny w terminie do dnia 30.06.2020. („Nagroda”).

2. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy drogą mailową, na maila podanego przy zamówieniu wspomnianym w § 2 ust. 1 Regulaminu, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

3. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani przeniesienia prawa do Nagrody na inną osobę.

4. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody oraz ewentualnego odprowadzenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej, na zasadach opisanych w poniższym §6 Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagrody. W przypadku odmowy lub nieprzekazania danych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zwycięzcę wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie, Organizator uznaje, że Zwycięzca oświadcza o rezygnacji z prawa do Nagrody co powoduje automatyczne wygaśnięcie wszelkich roszczeń danego Uczestnika z tego tytułu wobec Organizatora, a Organizator zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do przekazania Nagrody kolejnym wyłonionym spośród Uczestników osobom.

§ 6. [Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Organizator przetwarza dane Uczestników Konkursu wyłącznie w prawnie uzasadnionym celu i interesie administratora, którym jest zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Ponadto celem przetwarzania jest również dochodzenie ewentualnych roszczeń objętych Konkursem, jak również udokumentowanie tych zdarzeń dla celów podatkowych. W przypadku, gdy Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania Uczestnikowi informacji marketingowych i ofert o swoich usługach i produktach.

3. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie w tym do przekazania nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest niniejszy Regulamin. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Uczestnika. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym kategoriom podmiotów: członkom Komisji, podmiotom powiązanym z Organizatorem osobowo lub kapitałowo, spółce świadczącej usługi zarządzania, firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki, kancelariom prawnym, doradcom podatkowym.

6. Dane osobowe Uczestników pozyskane przez Organizatora w związku z niniejszym Konkursem będą przez niego przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Sklep udostępnia adres email: marketing@hellodent.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

9. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG, ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na postawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 7. [Postanowienia końcowe]

  1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pod adresem: marketing@hellodent.pl z wyraźnym dopiskiem „Reklamacja Konkursu 3000 na 3 urodziny!” i w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 30.06.2020. Reklamacje wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. W treści reklamacji należy podać zwięzły opis przyczyn uzasadniających jej wniesienie oraz dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko oraz adres do doręczeń Uczestnika składającego reklamację.

  2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Organizator przesyła w analogicznej formie, jaką posłużył się Uczestnik ją składający. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Uczestnika Konkursu w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

  3. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia pozwu do sądu właściwego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

  4. Uczestnik konkursu będący konsumentem ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej znajduje się link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz adres email Organizatora: marketing@hellodent.pl.

  5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem i Konkursem jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  6. Spory wynikłe w zw. z Regulaminem oraz konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2020.

do góry
facebook instagram kontakt mail
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl